زمان بارگزاری این صفحه: 5:10 PM UTC

آگهی مناقصه عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان

اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات ، پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات ، پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

حداکثر تعداد کار هر پیمانکار در این مناقصه یک پروژه میباشد که به ترتیب جدول ذیل نسبت به انتخاب برنده اقدام می گردد.
ردیف
عنوان پروژه
کد طرح
مبلغ برآورد اولیه(ریال)
مدت پیمان (ماه )
مبلغ تضمین(ریال)
۱
تکمیل سالن ورزشی چوبر تالش
۰۰۴گ۳۰۵۰۱
۱۰,۰۶۵,۳۸۰,۷۱۰
۲۴
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲
تکمیل سالن ورزشی ماکلوان فومن
۰۰۴گ۳۰۵۰۱
۹,۰۷۹,۰۰۰,۰۳۷
۲۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳
احداث سالن وزنه برداری رودسر
۰۳۸گ۳۰۵۰۱
۲,۰۲۴,۶۷۸,۹۳۶
۱۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
برآورد اولیه پروژه براساس فهارس بهای ابنیه ، تأسیسات مکانیکی و برقی سال ۱۳۹۴ می باشد و قرارداد به صورت سرجمع منعقد می گردد.
ضمانتنامه بانکی که اعتبار آن باید به مدت سه ماه بوده و به درخواست کارفرما برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های آیین نامه تضمین که پیوست اسناد مناقصه است یا از نوع چک تضمین شده بانکی (تضمینی) باشد.
حداقل شرایط پیمانکاران و شرکتها :
۱- داشتن رتبه ۵ در رشته ابنیه با ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبراز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (بازگشایی پاکات (ج) منوط به احراز ظرفیت کاری آزاد پیمانکار پس از استعلام از سایت ساجار می باشد ) ضمناً داشتن کد اقتصادی و ارائه برگه آن به همراه مدارک الزامی می باشد.
۲- داشتن تجربه و حسن سابقه در اجرای سوله و اسکلت فلزی به متراژ حداقل۱۰۰۰متر مربع با اولویت سالن ورزشی {ارائه حداقل یک فقره قرارداد کار مشابه فوق الذکر و صورتجلسه تحویل موقت و قطعی به همراه رضایتنامه کتبی از کارفرما در ۵ سال گذشته }
تبصره : پیمانکارانی که با این اداره کل قرارداد داشته اند الزاماً میبایست رضایت نامه جدید خود را از این اداره کل دریافت دارند.
متقاضیان واجد شرایط ذکر شده میتوانند جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳/۰۲/۹۴ لغایت ۱۶/۲/۹۴ به آدرس رشت- خیابان نامجو- دفترفنی و مهندسی اداره کل ورزش وجوانان گیلان مراجعه و پس از ارائه رسید فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶ بانک ملی بنام خزانه معین استان و نیز برگه اطلاعات شرکت با امضاء صاحبان امضای مجاز ، اسناد مناقصه را دریافت نمایند . لازم به ذکر است اسناد مناقصه به مدیرعامل شرکت یا نمایند وی با معرفینامه کتبی و مهر شرکت تحویل داده میشود.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۷/۲/۹۴ و محل تحویل پاکات دبیرخانه اداره کل ورزش وجوانان به آدرس رشت خ نامجوروبروی کلانتری ۱۱می باشد .
هزینه های مربوط به آگهی فراخوان به عهده برندگان مناقصه می باشد .
تاریخ باز گشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۴ در محل سالن اجتماعات اداره کل می باشد .حضور یکنفر از صاحبان امضا یا نماینده معرفی شده آنها با مهر شرکت در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع است .
اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه