زمان بارگزاری این صفحه: 2:46 AM UTC

اعلام موجوديت ” مجمع عالي دوستداران محيط زيست و طبيعت” در آستانه اشرفیه

صدای گیلان – “مجمع عالي دوستداران محيط زيست و طبيعت” در آستانه اشرفیه توسط فرماندار این شهرستان اعلام موجدیت کرد.

صدای گیلان ؛ فرماندار شهرستان آستانه اشرفيه در جلسه كميته مديريت پسماندهاي شهرستان آستانه اشرفيه، ضمن بيان اهميت تفكيك زباله از مبدأ، با توجه به كاهش هزينه هاي عمومي و سودآوري مناسب ناشي از بازيافت آن، انجام آن را در گرو آموزش صحيح جهت ايجاد انگيزه براي شهروندان دانسته و از بخشداران و شهرداران خواستند تا با انتخاب پيمانكاران واجد شرايط در يك پروسه زماني برنامه ريزي شده، نسبت به آموزش چهره به چهره و اطلاع رساني در سطح شهرستان، اهتمام لازم را معمول نموده تا فرهنگ تفكيك از مبدأ انواع زباله ها در بين مردم، نهادينه گردد.

فرماندار آستانه اشرفیه  در همين راستا به بخشداران تأكيد نمود تا طي مكاتبه با اداره كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري در خصوص تأمين اعتبار دهياريها با اولويت آموزش روستائيان در امر تفكيك زباله اقدام نمايند و اعضا كميته مديريت پسماندهاي شهرستان مكلف شدند تا با انجام بازديدهاي ميداني، نظارت لازم بر عملكرد شركت هاي پيمانكار در امر تفكيك زباله از مبدأ را تشديد نمايند.

به گزارش روابظ عمومی فرمانداری آستانه ؛  اسماعيليان با توجه به زيارتي سياحتي بودن شهرستان، از شهرداران و بخشداران و ساير دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع، خواست تا نسبت به شناسايي عوامل انباشت زباله هاي متفرقه در سطح وشهرها و روستاها بخصوص مبادي ورودي و خروجي آن، حرايم راه ها، انهار و جنگل ها اقدام و آنها را با استفاده از ظرفيت قانوني قوانين مديريت پسماندها، به مراجع قضايي معرفي نمايند. منابع طبيعي مكلف گرديد تا نسبت به برخورد قانوني با متخلفين انباشت زباله در اراضي ملي واقع در روستاها، بجز مكان هاي مشخص از قبل تعيين شده، اقدام نمايد.

ايشان ضمن تشكر از اقدامات اخير شهرداري آستانه اشرفيه در ساماندهي محل تجميع زباله هاي شهري واقع در روستاي كشل آزادسرا، از شهردار خواستند تا نسبت به مكاتبه با معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري جهت تأمين اعتبار بمنظور اتمام حصاركشي آن اقدام نمايد.

وي همچنين با قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته در شهر بندركياشهر در خصوص تفكيك زباله از مبدأ، از شهرداري بندركياشهر خواست تا هر چه سريعتر، نسبت به برگزاري مناقصه جهت بستن قرارداد رسمي با شركت هاي فعال در امر تفكيك زباله از مبدأ اقدام نمايد و با توجه به كمبود فضا و نامناسب بودن محل انباشت فعلي زباله بندركياشهر، منابع طبيعي شهرستان را مكلف نمود تا نسبت به در اختيارگذاشتن عرصه هاي ملي مجاور جهت گسترش فضاي موجود اقدام و در صورت ميسر نبودن آن، نسبت به جانمايي و واگذاري مكان مدنظر شهرداري، اقدام نمايد.

از نكات حائز اهميت در اين جلسه مي توان به اعلام موجوديت ” مجمع عالي دوستداران محيط زيست و طبيعت” با عضويت همه اعضاي كميته مديريت پسماند، دهياران و بهورزان شهرستان، بعنوان ابتكاري نو، با هدف اشاعه فرهنگ عمومي و سازماني در زمينه نهادينه كردن حفاظت و بهسازي محيط زيست توسط حاج آقا اسماعيليان فرماندار شهرستان آستانه اشرفيه نام برد .

از ديگر نكات برجسته اين جلسه مي توان به گزارش عملكرد خوب مديريت بهداشت و درمان شهرستان در مديريت پسماندهاي پزشكي و عفوني مراكز بهداشتي و درماني دولتي و خصوصي اشاره نمود.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه