زمان بارگزاری این صفحه: 3:36 PM UTC

بیانیه پیشكسوتان فوتبال رشت در خصوص مشکلات تیم« داماش »

پيشكسوتان فوتبال رشت، براى هم انديشى جهت بررسي و رفع مشکلات داماش گیلان، گرد هم آمدند و پس از تبادل نظر و رايزنى با يكديگر، در پايان، بيانيه‌اى به شرح ذيل را در اختيار رسانه‌ها قرار دادند.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

متن این بیانیه به گزارش از ورزش سه را در ذیل مشاهده می کنید؛

در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻮى ﺑﻰ‎ﻛﺴﻰ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ تیم محبوبِ رشت؛ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎىِ ﺷﻬﺮ را ﭘﺮﻛﺮده، ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ و ﺟﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را در تیم‎هایی ﮔﺬاﺷﺘﻪ‎اﻳﻢ که پایه‎‎ی اولیه‎ی و خشت بنای این تیم بودند ﺑﺮ ﺧﻮد واجب ﻣﻰ‎داﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ، از آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﺷﺘﻪ‎اﻳﻢ و به ثمر نشانده و به بالندگی رسانیده‎ایم و در طی دوران پس از خود نیز، با دلسوزی و وسواس پی‎گیر اوج و حضیض‎های آن بوده، با شکست‎های آن، افسرده شده‏ و با پیروزی‌های آن سر به آسمان ساییده‌ایم و همواره به عنوان سمبل جسارت و شجاعت و مردانگیِ شهرمان رشت به آن افتخار نموده‎ایم، ﺑﭙﺎﺧﻴﺰﻳﻢ و با یاری گرفتن از علاقمندن و تمامِ دلسوزان شهرمان، ﻧﮕﺬارﻳﻢ داﻣﺎش‎، اﺳﻴﺮ چنگ‎ افرادی شود ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، تا تیم شهرمان.

ﻣﺎ اعتقاد داریم؛ داﻣﺎش، اﻣﺘﺪاد ﺗﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ‎اش را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ﻛﺎﺷﺘﻪ‎اﻳﻢ و با تعصب و غیرت، آن را آب یاری کرده‎ایم و ﻫﻨﻮز ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ، ﭼﻮن باغبانی دلسوز و ﭘﺪرى ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻨﺎرش ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد ﻛﻪ ﺛﻤﺮه‎یِ ﺳﺎﻟ‎ﻬﺎ ﺧﻮن دل ﺧﻮردن‎ﻫﺎى ﻣﺎ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﻧﺪاﻧﻢ ﻛﺎرى‎ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.

ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺷﺖ، اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد ﺗﺎ ﺛﻤﺮه‎ی زﺣﻤﺖِ دلسوزانی چون، ﺧﻮش ﻛﻼم‎ﻫﺎ، زﻫﺮاﺑﻰ‎ﻫﺎ، و ﻫﻤﻪ‎ى ﺑﺰرﮔﺎن و زحمتکشان دیگر اﻳﻦ ﺗﻴﻢ، که نام بردن از تک تکِ آنها نیاز به طوماری طولانی دارد، با ﻧﺪاﻧﻢ ﻛﺎرى و دﺳﺖ دﺳﺖ ﻛﺮدن‎ﻫﺎﻳﻰ کسانی که از روی عشق نیست و دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه‎ی ﻫﻮاداران و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮاﻦ ﺧﺎک ﺧﻮرده داﻣﺎش ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ، به باد فنا ﺑﺮود.

عشق و ایمان به پتانسیل‎های موجود در شهرمان، چه از نظر تعداد جوانان با انگیزه، چه از نظر توان فنی و بدنی و چه از نظر عشق و علاقه، وادارمان می‎کند که در همه حال، اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ داﻣﺎش را رﺻﺪ ‎ﻛﻨﻴﻢ و در ﺣﺪ ﺗﻮان، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ باشیم.

ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت داﻣﺎش ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و زﺧﻢ‎ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﺘﺮده‎ﺗﺮ ﻣﻰ‎ﺷﻮد، ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﺮ ﺷﻮد، ﭼﺎره‎اى ﺑﺮاى ﺑﺮون رﻓﺖِ درداﻧﻪ‎ﻣﺎن از اﻳﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ زﺟﺮآور ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .
ﻟﺬا در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ‎ی ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻰ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎنِ داﻣﺎش، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ‎ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻫﻴﺎت ٥ ﻧﻔﺮه، ﺿﻤﻦ راﻳﺰﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل و ورزش اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ رﺷﺖ و استان گیلان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻴﻼن، و همچنین نماینده معزز ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه محترم رشت، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت داﻣﺎش ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ.

در ﭘﺎﻳﺎن؛ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻴﻢ ﻣﺤﺒﻮب‎ﻣﺎن زﺣﻤﺖ می‎کشند وﺗﻼش ﻣﻰ‎ﻛﻨﻨﺪ تا موجب سرافرازی همشهریان ما را فراهم نمایند، ﻳﺎدآور ﻣﻰ‎ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻣﺎن داﻣﺎش، ﻧﻘﻄﻪ وﺣﺪت‎ﻣﺎن ﺣﻔﻆ داﻣﺎش و ﻫﺪف‎ﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى داﻣﺎش و شهرمان رشت می‎باشد و ﺑﺲ .

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه