زمان بارگزاری این صفحه: 12:52 PM UTC

تریاک،هرویین،۱۱ سپتامبر،CIA،فروپاشی شوروی ،حکایت افغانستان/2

پرونده قاچاق مواد مخـدردر آسـياي مركـزي ، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا عمليات مخفي سازمان سيا دارد .

صدای گیلان؛ در نگاه نخست شاید عنوان در همی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در موضوع مورد طرح ،خیلی از مسایل مهم بیشتری طرح شده که هر یک وزن لازم برای تحقیق و برسی را دارند.موضوع مورد طرح مربوط به کتاب “جنگ و جهانی شدن تریاک و هرویین ” نوشته ؛میشل شوسودفسکی و ترجمه و منتشر شده از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران.

هر چند مرجع مورد نظر ما در اینجا خلاصه پنجاه صفحه ای از اثر مذکور است که البته ما قصد داریم بسیار خلاصه تر و تیتر وار در اینجا برای مشاهده بیشتر قرار دهیم ، ولی همین خلاصه ها دنیایی از مطالب مهم و تفکر برانگیز و گاه حیرت انگیز را به نمایش می گذارند.

شاید بارها در خبرها و رسانه ها مسایل مربوط به ۱۱ سپتامبر ،جنگ عراق و افغانستان و اخیرا هم جنایات گروهای تکفیری و داعش و … را دیده و شنیده باشید ولی همیشه آنچه که به خورد عموم مردم داده میشود ،الزاما همان حقیقت پشت پرده نیست و گاه کلا متفاوت است.

مسایل زیادی قابل طرح شدن است ،ولی سخن را کوتاه کرده و اصل مطالب مطرح شده در کتاب مذکور می پردازیم تا شاید پرتویی بر تاریک خانه های مرموز سیاست و قدرت افکنده شود./قسمت دوم:

فروپاشی شوروی؛
نکته مهم-تحریر صدای گیلان ؛یکی از مهمترین نکات تاریخی مطرح شده در همین بخش است که خود برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر بر چگونگی برنامه ریزی آمریکا برای فروپاشی شوری تایید می کند و البته تقویت بنیادگرا ها و افراطیون را در منطقه خاورمیانه .بازخوانی این بخش ها با توجه رویدادهای اخیر در منطقه و اقدامات مضحک امریکا برای تشکیل اعتلاف ضد داعش می تواند ذهن ها را بر حقایق باز کند.

14-  برژينسـكي مشاور امنيت ملي دولت كارتر در يك مصـاحبه مطبوعـاتي در 1998حمايت از مجاهدين افغان توسط سازمان سيا را به ايـن شـكل تاييـد كرد:
برژينســكي : براســاس اطلاعــات رســمي، ســازمان ســيا كمــك بــه مجاهدين افغان را از سال 1980 يعني بعد از حمله نظامي شوروي به افغانستان در 24 دسامبر 1979 آغاز كرد. اما حقيقـت امـر تـا كنـون مخفي مانده است. واقعيت اين است كه در سوم ژوييـه 1979 آقـاي كارتر، رييس جمهور، دستورالعملي را امضا نمود كه برطبق آن بايد به مخالفان دولت طرفدار شوروي در افغانستان به صورت مخفـي كمـك مي شد. در آن روز من يادداشتي تقديم رييس جمهور نمودم و در آن شرح دادم كه به نظر من اين كمك مخفي به دخالت نظامي شوروي در افغانستان منجر خواهد شد.
خبرنگار: در صورت عدم ريسك، شما طرفـدار ايـن «كمـك مخفـي» بوديد؟ آيا نمي خواستيد با اين عمل باعث تحريك شوروي و دخالـت نظامي اين كشور در افغانستان شويد؟

برژينسكي:مساله را خوب بيان نمي كنيد. ما قصد نداشـتيم روس هـا را به دخالت نظامي در افغانستان هل بدهيم. ولـي ايـن كمـك هـاي پنهــاني مــا بــه مخالفــان، احتمــال ايــن دخالــت را بــالا مــيبــرد.
خبرنگار: وقتي شوروي ها دخالت آمريكا در امور افغانستان و مبارزه با آن را براي توجيه ورود خود به اين كشور مطرح كردند، هيچ كس آنرا باور نكـرد. پـس آنـان حقيقـت را مـي گفتنـد . آيـا امـروز تاسـف نمي خوريد؟

برژينسكي: تاسف، براي چه؟ اين عمليات پنهاني ايده فوق العـاده اي بود. روس ها در افغانستان به دام افتادند و شما از من مي خواهيد كه تاسف بخورم. روزي كه شوروي رسما از مرزهـاي افغانسـتان گذشـت براي رييس جمهور وقت، آقاي كـارتر، يادداشـتي فرسـتادم و متـذكر شدم “حالا نوبت ماست كه ويتنامي براي اتحاد شوروي ايجاد كنيم”.
در واقع مسكو براي ده سال، درگير جنگي شد كه نمي توانست از آن پشتيباني كامل به عمل آورد و در نهايت به تضعيف امپراطوري اتحاد جماهير شوروي و فروپاشي آن منجر شد.
خبرنگار: حتي از اين هم متاسف نيستيد كه به بنيادگرايان اسلامي از راه سلاح و آموزش كمك كرديد و بعدها آنـان بـه تروريسـت تبـديل شدند؟

برژينسكي: از نگاه تاريخي چه چيـز بـا ارزش تـر اسـت؟ طالبـان يـا فروپاشي اتحاد شوروي ؟ عصيان چند مسلمان يا آزادي اروپاي شرقي و پايان جنگ سرد؟

“جهاد اسلامي”
15- براساس گفته هاي برژينسكي، بخشي از فعاليت هاي مخفي سـازمان سيا ايجاد «يك شبكه بنيادگراي اسلامي» بود كه به آن نام “جهـاد”و جنگ مقدس عليه شوروي داده شـد. ايـن شـبكه از طـرف ايـالات متحده و عربستان سعودي پشتيباني مي شد. اما بخش اعظم كمـك  مالي اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدر در “مثلـث طلايـي ” تامين مي شود.

16-  سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتي پاكستان ، نقـش كليـدي در تربيــت نظــامي مجاهــدين افغانســتان داشــت. مدارســي كــه توســط بنيادگرايان وهابي و پشتيباني مـالي عربسـتان تشـكيل شـده بودنـد، تدريجا تدريس تكنيك هاي جنگ هاي چريكـي سـازمان سـيا را در تعاليم خود گنجاندند. ايـالات متحـده آمريكـا از ديكتـاتور پاكسـتان ژنـرال ضــيا ءالحق در تاسـيس هــزاران مدرسـه علميـه در پاكســتان پشتيباني كرد، مدارسي كه از آنان ” طالبان” سربرآوردند.

” مثلث طلايي”، مثلث قاچاق مواد مخدر
17- پرونده قاچاق مواد مخـدردر آسـياي مركـزي ، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا عمليات مخفي سازمان سيا دارد . قبل از جنگ شوروي – افغانستان،توليد ترياك در پاكستان و افغانستان فقط مصرف منطقه اي را تامين مي كرد و توليد عمده هرويين محلي وجود خارجي نداشت. در اين رابطه ،تحقیقات آلفرد مك كوي نشان مي دهد كـه دو سـال
بعد از شروع عمليات سيا در افغانستان، منطقـه مـرزي افغانسـتان – پاكستان به بزرگ ترين توليدكننده هرويين در جهان تبديل شد.

18- براساس آمار سازمان ملل متحد درآمد مواد مخـدر در سـطح جهـان سالانه حدود 500 ميليارد است. سازمان رسمي مبارزه با مواد مخـدر آمريكا معتقد است كـه در سـال 2000هفتـاد درصـد توليـد تريـاك جهاني و هشتاد درصد مواد مخدر مشتق از تريـاك در اروپـا ازطريـق افغانستان تامين شده اسـت. مافيـاي قدرتمنـد مـالي غربـي و اتحـاد شوروي سابق كه در انجام جنايات سازمان داده شده متحـد هسـتند، براي كنترل استراتژيك قاچاق هرويين جهاني رقابت دارنـد. براسـاس اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ملـل متحـد، توليـد تريـاك در افغانستان در سال 98-99 حدود 4600 تن بود كه ركورد جديدي در توليد ترياك است.

19- درسال 2000 و پس از آنكه طالبان كشت خشخاش را ممنوع كرد، توليد ترياك نـود درصـد كاهش يافت. در همين سال ” اتحاد شمال” به نيروي اصلي سياسي حمايت كننده از توليد و تجارت ترياك خام تبديل شد. جنگ واشنگتن عليه افغانسـتان در سـال 2001 و اسـتقرار حكومت مورد حمايت آمريكا توليد ترياك را به شدت افزايش داد و شبكه قاچاق مواد مخـدر را بازسازي نمود. با حمايت دولت نخست وزير موقت، حامد كرزاي، كشت خشخاش به طـور قابل ملاحظه اي افزايش پيدا كرد. بازارهاي ترياك به سرعت احيا شدند و از فرداي يـازدهم سپتامبر، قيمت ترياك در افغانستان سه برابر شد. در آغاز سال 2002 بهاي هر كيلو تريـاك به دلار ده برابر بهاي سال 2000 بود. براساس ارزيابي صندوق توسعه ملل متحـد – آنكتـاد- توليد ترياك در سال 2002 نسبت به توليد آن در سال 2001 حـدود 675 درصـد افـزايش نشان مي دهد.
جنگ چچن
20- اسماعيل باسايف و الخطاب رهبران اصلي شورشيان چچـن – منطقـه خودمختار فدراسيون روسـيه – در پايگـاه هـاي نظـامي افغانسـتان و پاكستان زير نظر سازمان سيا تربيت و توجيـه سياسـي شـده بودنـد .
طبـق اظهــارات ژوزف بولانســكي سرپرسـت گــروه ” تحقيـق دربــاره تروريسم و جنگ هاي نامنظم” كنگره آمريكـا، در سـال 1996 طـي يك جلسه سري در موگاديشو سومالي، جنگ چچن برنامه ريزي شد.
نقش سرويس اطلاعات نظامي پاكستان به مراتب فراتر از تامين سلاح و تربيت شورشيان چچـن بـود. در حقيقـت ايـن سـازمان و مـاموران اسلامي راديكالش رهبري اين جنگ را عهده دار بودند.
سازمان باسايف در فعاليـت هـاي غيرقـانوني از قاچـاق مـواد مخـدر،قاچاق اسلحه، چاپ اسـكناس تقلبـي، فحشـا و آدم ربـايي گرفتـه تـا قاچاق سلاح هسـته اي و خرابكـاري لولـه هـاي نفـت و گـاز روسـيه شركت داشت. اين فعاليت هـا و همچنـين سـفيد كـردن پـول هـاي قاچاق، مبالغ لازم را براي استخدام مزدور و خريد اسـلحه در اختيـار  باسـايف قــرار مـي داد. دردوران تعليمـات در افغانســتان، باسـايف بـا الخطاب سعودي كه به عنوان فرمانده مجاهدين داوطلب در افغانستان مي جنگيد، آشنا و متفق شد. باسايف به محض برگشـت بـه گروزنـي در سال 1995 از الخطاب دعوت كرد پايگاهي نظـامي جهـت تعلـيم مجاهدين چچني برپا سازد. براساس گزارشهاي بي.بي.سـي. بودجـه اعزام الخطاب به چچن از طـرف “سـازمان بـينالمللـي كمـك هـاي اسلامي” مستقر در عربسـتان سـعودي تـامين شـد. ايـن سـازمان از مساجد و ثروتمنداني كه راه خود را به چچن بازكرده اند، كمك مالي دریافت میکند.
21– سياست خارجي ايالات متحـده در جهـت جلـوگيري از بنيـادگرايي اسلامي نيست، بلكه دقيقا برعكس، بالا بردن موج بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه و آسياي مركـزي از اهـداف پنهـاني واشـنگتن اسـت .
سياست هاي جديد ايالات متحده بيش از پيش در جهت پشتيباني از بنيادگرايي و تروريسم بينالمللي قرار دارد. هدف ايالات متحده، دامن زدن به آشوب در جوامع مختلف براي جلوگيري از اتحاد جنبش هاي جتماعي است كه مي توانند به مخالف ت با ا مپراطوري آمريكـا اقـدام نمايد.

تریاک،هرویین،۱۱ سپتامبر،CIA،فروپاشی شوروی ،حکایت افغانستان/۱

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه