زمان بارگزاری این صفحه: 6:39 PM UTC

تریاک،هرویین،11 سپتامبر،CIA،فروپاشی شوروی ،حکایت افغانستان/1

مخوف تـر از سـلاح شـيميا يي و كشـتار جمعـي ، سـلاحي در افغانستان توليد انبوه مي شود , كه در پايان قرن بيست م، درآمد حاصــل از آن بــين 100 تــا 200 ميليــارد دلار تخمــين زده مي شد:ترياك و هرويين.

صدای گیلان؛ در نگاه نخست شاید عنوان در همی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در موضوع مورد طرح ،خیلی از مسایل مهم بیشتری طرح شده که هر یک وزن لازم برای تحقیق و برسی را دارند.موضوع مورد طرح مربوط به کتاب “جنگ و جهانی شدن تریاک و هرویین ” نوشته ؛میشل شوسودفسکی و ترجمه و منتشر شده از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران.

هر چند مرجع مورد نظر ما در اینجا خلاصه پنجاه صفحه ای از اثر مذکور است که البته ما قصد داریم بسیار خلاصه تر و تیتر وار در اینجا برای مشاهده بیشتر قرار دهیم ، ولی همین خلاصه ها دنیایی از مطالب مهم و تفکر برانگیز و گاه حیرت انگیز را به نمایش می گذارند.

شاید بارها در خبرها و رسانه ها مسایل مربوط به 11 سپتامبر ،جنگ عراق و افغانستان و اخیرا هم جنایات گروهای تکفیری و داعش و … را دیده و شنیده باشید ولی همیشه آنچه که به خورد عموم مردم داده میشود ،الزاما همان حقیقت پشت پرده نیست و گاه کلا متفاوت است.

مسایل زیادی قابل طرح شدن است ،ولی سخن را کوتاه کرده و اصل مطالب مطرح شده در کتاب مذکور می پردازیم تا شاید پرتویی بر تاریک خانه های مرموز سیاست و قدرت افکنده شود./قسمت اول:

 

مخوف تـر از سـلاح شـيميا يي و كشـتار جمعـي ، سـلاحي در افغانستان توليد انبوه مي شود , كه در پايان قرن بيستم، درآمد حاصــل از آن بــين 100 تــا 200 ميليــارد دلار تخمــين زده مي شد:ترياك و هرويين.

1- حادثه 11 سپتامبر پایان یک فصل و اغاز فصل جدیدی از حوادث و رویدادهای جهانی را رغم زد.

2- تجارت مواد مخدر به اندازه تجارت نفت سود آور است

3- افغانستان 75 درصد هرویین جهان را تولید می کند و به همین خاطر مورد توجه سازمانهای مافیایی ،موسسات مالی و سرویس های اطلاعاتی است.

تجارت تریاک
4-  به اعتقاد برژينسكي، بخشي از فعاليت هاي مخفي سازمان سيا ايجاد يك شبكه بنيادگراي اسلامي بود كه به آن نام جهاد و جنگ مقدس عليه شوروي داده شد، اين شبكه از سوي ايالات متحده و عربستان سعودي پشتيباني ميشد، اما بخش اعظم كمك مالي اين عمليات از طريق قاچاق موادمخدر در مثلث طلايي تامين ميشود.
5 – سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتي پاكستان ( آي. اس.آي) نقش كليدي در تربيت نظامي مجاهدين افغانستان داشت. ايالات متحده آمريكا از تاسيس هزاران مدرسه علميه در پاكستان پشتيباني كرد، مدارسي كه از آنان طالبان سربرآوردند.
6-  پرونده قاچاق موادمخدر در آسياي مركزي ـ ارتباط نگاتنگي با عمليات مخفي سازمان سيا دارد. در اين رابطه، تحقيقات آلفرد مك كوي نشان ميدهد كه دو سال بعد از شروع عمليات سيا در افغانستان، منطقه مرزي افغانستان ـ پاكستان به بزرگترين مركز توليد هرويين در جهان تبديل شد.
7 –  تهاجم هماهنگ به پارلمان هند و به دنبال آن شورش قبيلهاي در گوجار در اوايل سال 2002، اوج عملياتي بود كه آي. اس.آي ( پاكستان) از سال 1980 با پولهاي به دست آمده از قاچاق موادمخدر آغاز كرده بود.

8–  سياست خارجي ايالات متحده نه تنها براي جلوگيري از بنيادگرايي اسلامي نيست. بلكه برعكس، بالابردن موج بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه و آسياي مركزي از اهداف پنهاني واشنگتن است. توضیح صدای گیلان: شاید اتفاقاتی در چند سال اخیر در در سوریه و عراق در ماسک داعش بوجود آمده در همین گفته سودوفسکی قابل درک باشد.
9- گروه القاعده و شخص اسامه بن لادن در حقيقت براي سازمان سيا يك ابزار اطلاعاتي بودند.
10- روز دهم سپتامبر 2001 يعني يك روز قبل از حادثه تروريستي مركز تجارت جهاني و پنتاگون، بن لادن در يكي از بيمارستانهاي نظامي پاكستان دياليز ميشد.
11-  پنتاگون و سيا تنظيم كنندگان سياست خارجي آمريكا هستند، امروزه همه مي دانند كه درآمد حاصله از قاچاق موادمخدر در مثلث طلايي از جمله منابع مالي سازمان سيا در اجراي عمليات خرابكارانه براندازي است. در واقع استفاده از دلارهاي قاچاق موادمخدر يكي از عناصر سياست خارجي آمريكا را تشكيل ميدهد.
12– فروريختن برجهاي دوقلو و زمينـه سـازي حملـه بـه افغانسـتان، اتفـاق حيـرت انگيزي است كه مطلوب كنسرسيومهاي نفتي امريكايي بود و يكـي از مشاوران شركت يونوكال و فرستاده ويژه بـوش، آن را تاييـد كـرده و اعلام مي دارد كه با آغاز شكار تروريسـت هـا در آسـياي مركـزي بـه زودي عبور لوله هاي نفت از افغانسـتان و كشـف ميـدان هـاي نفتـي جديد، امكان پذير خواهد شد. آيـا هنـوز مـي تـوانيم بـاور كنـيم كـه سازمان سيا و جمهـوري خواهـان بـه طـور كامـل از حملـه يـازدهم سپتامبر غافلگير شدند؟
13– اسامه بن لادن كيست؟ واقعيت اين اسـت كـه بـنلادن سـعودي كـه آمريكا وي را مظنون شماره يك عمليات تروريستي معرفي مـيكنـد، فردي است كه در جريان جنگ شوروي – افغانستان به كمك سازمان سيا براي مبارزه با “اشغالگران شوروي” به خـدمت گر فتـه شـد. در سال 1979 بزرگ ترين عمليات مخفي سيا در افغانستان بـه مرحلـه اجرا درآمد. سـازمان سـيا و سـرويس اطلاعـاتي – نظـامي پاكسـتان موسوم به “اي.اس.اي.” مصمم بودند كه جنـگ در افغانسـتان را بـه جهاد كل دنياي اسلام با اتحاد شوروي تبديل كننـد و بـدين منظـور بين سال هاي 82 تا 92 آنـان 35 هـزار بنيـادگراي انتگريسـت را از چهل كشور اسلامي به خدمت گرفتند. ده ها هزار نفر بـراي تحصـيل در مدارس مذهبي به پاكستان سرازير شدند. صاحب نظران معتقدنـد بيش از صد هزار تـن از ايـن مسـلمانان تنـدرو در جنـگ افغانسـتان شركت كردند.

تریاک،هرویین،۱۱ سپتامبر،CIA،فروپاشی شوروی ،حکایت افغانستان/۲

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،






عناوین ویژه