زمان بارگزاری این صفحه: 10:12 PM UTC

تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای

محمد ولی روزبهان درنشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت،فومن وشفت جهت تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند .

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

رئیس سازمان چای کشور با توجه به تاکیدات وفرمایشات مقام معظم رهبری گفت:بایدباحمایت ازتولیدداخلی ،حرکتمان را به سمتی پیش ببریم که میزان واردات را کاهش وسطح زیرکشت را بالا ببریم.

دکتر محمد ولی روزبهان درنشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت،فومن وشفت جهت تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند .

وی افزود:مقام معظم رهبری درچندسال اخیردرکنارنگاه فرهنگی به بحث های اقتصادی وخصوصا بحث اقتصاد مقاومتی تاکیدویژه دارند ودرهفته های اخیر ازنگاه کارشناسی وموشکافانه بحث واردات را مطرح کردند ازهمین رو وظیفه ما متولیان رادوچندان سنگین تر نموده تا به تولیدداخلی نگاه بسیار ویژه داشته باشیم.

رشت9-300x225

وی گفت: حضرت آقا فرمودند جلوی واردات گرفته شود، اقتصادکشوربا تولیدشکل می گیرد ونیت دولت هم حمایت جدی از مجموعه تولیدات داخلی است.

دکترروزبهان اظهارداشت:امسال برای اولین باربهای خرید تضمینی برگ سبز چای درآبانماه به کشاورزان پرداخت گردید.

وی ادامه داد:یکی ازسیاست های دولت احیای باغات فرسوده،قدیمی ورها شده است واعتبارخوبی درنظرگرفته شده است درکنارسیاست ها وبرنامه هایی که دولت تدبیروامیدداردما ابتدا در بحث باغات چای با پرداخت تسهیلات بهزراعی شروع کرده ایم وبعدآن درزمینه کارخانجات ،تبلیغات وبازاریابی برنامه داریم .

روزبهان ادامه داد: وام بهزراعی دردوسال اول بازپرداخت ندارد وفقط ازسال دوم بمدت سه سال بازپرداخت خواهدشد.

وی درادامه به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد وافزود:این صندوق متعلق به شماست وشما کشاورزان چایکارمدیران وسیاست گذاران این صندوق هستید دولت ۴۹درصدسهام وبخش خصوصی ۵۱ درصدسهام راداردکه از۵۱ درصد۷۰ درصدمتعلق به کشاورزان چایکاراست.

تشکیل  صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای

رئیس سازمان چای افزود:براساس اصل۴۴ قانون اساسی بایداقتصادرا به دست خودمردم سپرد واین به آن معنی نیست که دولت از حمایت خوددست بردارد هرگز دولت این محصول واین صنعت را رها نمی کند حتی برنامه های حمایتی بیشتری نسبت به گذشته دارد.

دکترروزبهان اشاره کرد: این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست وبلکه درراستای حمایت از کشاورزان تسهیلات به آنها پرداخت می کند وسازمان چای همچنان متولی خریدتضمینی برگ سبز چای است.

تشکیل  صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای

درادامه مشاورمدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی به اهداف تاسیس صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور پرداخت.

هوشنگ محمدی گفت:درسطح کشورابتدا این صندوق ها با۸میلیاردتومان سرمایه تشکیل شدکه آلان سرمایه آنها به ۸۰۰ میلیاردتومان رسیده است.

وی افزود:برای اولین باردراین صندوقها این اتفاق می افتدکه سهم تولیدکنندگان بطورکامل نیزدولت پرداخت می کند.

محمدی اظهارداشت:مرکزاصلی این صندوق درلاهیجان است ونمایندگی صندوق در تمام شهرستانهای چایخیزگیلان ومازندران راه اندازی می گردد.

ئیس سازمان چای کشور

 

درادامه نیز مدیرتوسعه عملیات وبهبودوبهره وری صندوق حمایت ازتوسعه کشاورزی گفت:صندوق های مادر تخصصی صددرصددولتی است اما وظیفه اش ایجاد صندوقهای تخصصی است .

رحیم نظری افزود :یکی ازاهداف ووظایف این صندوقها اعطای تسهیلات درزمان موردنیازبه تولیدکنندگان است.

این مسول ادامه داد:این صندوقها ظرفیت های خیلی زیادی دارند تاحالا فقط۱۰درصدظرفیت این صندوقها را استفاده کرده ایم .

وی تصریح کرد :برخلاف سایرصندوقها ما هر۵۴ هزار بهره بردارچای را عضواین صندوقها خواهیم کرد وتمام سهم چایکاران نیز ازسوی دولت پرداخت می گردد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه