زمان بارگزاری این صفحه: 10:47 PM UTC

تصاویر اعدام فرد شرور مسلح در مشهد

صبح امروز حکم اعدام فرد شروری که با سلاح گرم و سرد اقدام به سرقت در شهرهای شمالی کشور کرده بود به اجرا درآمد.

تصاویر اعدام فرد شرور مسلح در مشهد

تصاویر اعدام فرد شرور مسلح در مشهد

اعدام شرور مسلح در مشهد2 اعدام شرور مسلح در مشهد3 اعدام شرور مسلح در مشهد4 اعدام شرور مسلح در مشهد5 اعدام شرور مسلح در مشهد6 اعدام شرور مسلح در مشهد7 اعدام شرور مسلح در مشهد8 اعدام شرور مسلح در مشهد9 اعدام شرور مسلح در مشهد10 اعدام شرور مسلح در مشهد11 اعدام شرور مسلح در مشهد12 اعدام شرور مسلح در مشهد13 اعدام شرور مسلح در مشهد14 اعدام شرور مسلح در مشهد15

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه