زمان بارگزاری این صفحه: 9:34 AM UTC

تصاویر برگزیده نشنال جیوگرافیک در سال 2014

صدای گیلان- تصاویر برگزیده نشنال جیوگرافیک

93e43f40-4820-11e4-ab13-3b825db993df_08_NG_Photo_Contest_2014-09-06_279589_people

Kurdish women

7c845c40-4820-11e4-ab13-3b825db993df_29_NG_Photo_Contest_2014-09-22_281259_nature 8cd35150-4820-11e4-ab13-3b825db993df_15_NG_Photo_Contest_2014-09-15_280359_nature 74dafee0-4820-11e4-ab13-3b825db993df_11_NG_Photo_Contest_2014-09-09_279822_nature 78bdb750-4820-11e4-ab13-3b825db993df_01_NG_Photo_Contest_2014-09-02_279269_places 80cb54c0-4820-11e4-ab13-3b825db993df_02_NG_Photo_Contest_2014-09-03_279315_places 84e2b1c0-4820-11e4-ab13-3b825db993df_13_NG_Photo_Contest_2014-09-10_279938_nature 887bde10-4820-11e4-ab13-3b825db993df_03_NG_Photo_Contest_2014-09-03_279343_people 909e8a20-4820-11e4-ab13-3b825db993df_22_NG_Photo_Contest_2014-09-17_280658_nature 714295e0-4820-11e4-ab13-3b825db993df_20_NG_Photo_Contest_2014-09-17_280621_nature
منبع:یاهو


عناوین ویژه