زمان بارگزاری این صفحه: 5:11 AM UTC

تصاویر مراسم تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام

صدای گیلان؛ تصاویر مراسم تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام2

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام3

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام4

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام5

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام6

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام7

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام8

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام9

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام10

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام11

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام12

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام13

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام14

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام15

تصاویر تاسوعا در حسینیه جماران با حضور خاتمی و نوه امام16
منبع:بهار نیوز


عناوین ویژه