زمان بارگزاری این صفحه: 7:06 PM UTC

تصاویر مراسم تاسوعا در چند کشور دیگر

صدای گیلان؛تصاویر برگزاری مراسم تاسوعای حسینی در بغداد،هندوستان,پاکستان,افغانستان و میانمار

مراسم عاشورا در افغانستان

مراسم عاشورا در افغانستان

عاشورا در افغانستان1

مراسم عاشورا در افغانستان


مراسم عاشورا در بغداد و نجف
عاشورا در بغداد

عاشورا در نجف

عاشورا درنجف3
مراسم عاشورا در پاکستان
عاشورا در پاکستان
مراسم عاشورا در هندوستان
عاشورا در هندوستان

عاشورا در هندوستان1

عاشورا در هندوستان2

عاشورا در هندوستان3

عاشورا در هندوستان4
مراسم عاشورا در میانمار
عاشورا در میانمار

عاشورا در میانمار1

عاشورا در میانمار2
منبع:یاهو


عناوین ویژه