زمان بارگزاری این صفحه: 3:40 AM UTC

تصاویر مراسم سوگواری امام حسین با حضور رییس جمهور

صدای گیلان ؛ تصاویر مراسم سوگواری امام حسین با حضور رییس جمهور

مراسم تاسوعا با حضور ریس جمهور

n00059734-r-b-001

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور3

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور4

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور5

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور6

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور7

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور8

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور9

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور10

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور11

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور12

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور13

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور14

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور15

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور17

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور18

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور19

مراسم تاسوعا با حضور رییس جمهور20
منبع:بهار نیوز


عناوین ویژه