زمان بارگزاری این صفحه: 6:13 AM UTC

دیوار برلین از دیروز تا امروز + تصاویر

صدای گیلان: 25 سال پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد المان شرقی و غربی ،از منظر نصاویر ،نگاهی خواهیم انداخت به تحول و سرگذشت کشور المان در طی ان دوران تا اکنون.

دیوار برلین ار دیروز تا امروز

دیوار برلین ار دیروز تا امروز2

دیوار برلین ار دیروز تا امروز3

دیوار برلین ار دیروز تا امروز4دیوار برلین ار دیروز تا امروز5 دیوار برلین ار دیروز تا امروز6 دیوار برلین ار دیروز تا امروز7 دیوار برلین ار دیروز تا امروز8 دیوار برلین ار دیروز تا امروز9 دیوار برلین ار دیروز تا امروز10 دیوار برلین ار دیروز تا امروز12 دیوار برلین ار دیروز تا امروز13 دیوار برلین ار دیروز تا امروز14 دیوار برلین ار دیروز تا امروز15 دیوار برلین ار دیروز تا امروز16 دیوار برلین ار دیروز تا امروز17

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه