زمان بارگزاری این صفحه: 4:38 PM UTC

شعر گیلکی؛ رشته خشکار و رزمنده

رشته خوشکار بیهیی / ببردی بخانه آماده کودی / بعد افطار بوخوردی.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

رشته خوشکار بیهیی .

ببردی بخانه آماده کودی .

بعد افطار بوخوردی .

تی کامه ، شیرینه کنی ؛ جان بگیری .

رشته خوشکارا :

روغن داغ درون سورخ قهوه ای چاکودی .

آب شکر داغ غلیظ هم چاگودی .

رشته خوشکار سرخ شدیا داخل شربت دوکودی .

رشته خوشکار شیرین شربتی داغ چاکودی .

بعد افطار چی لذیذه رشته خوشکار کی آماده ببه .

شربتی ، شیرین ، دارچینی ، گردویی .

به به .

چی لذیذه .

چی گوارا .

نوش جان .

جان بیگیفتی .

خستگیه روزه داری در بوکودی .

جان بیگیفتی .

شوکر بوکونی .

شهیدانا یاد بوکونی .

شهیدان غواصه یاد باوردی .

شلمچه .

کربلای ۴ .

توپ و خمپاره .

تیر و تانک .

شب با منور روشن بو .

غواصان .

رزمندگان .

در تیر دشمن .

در دید روباه .

دینیدی شیلیک کونیدی .

نه ایته .

رگباری با حرص ولع .

کوشتیدی .

غواصانا .

رزمندانا .

تو گی در دام بیدی .

اسیر چاله بیدی .

چقده شهید .

چقده جانباز .

محشری بو .

غوغایی بو .

جنگ نگو .

یکطرفه .

ای طرف رایه شویی تا فارسه .

ای طرف گرگ درنده خونخوار .

هی شلیک کودی .

هی کوشتی .

چی شکار در تله بکفته ای .

چی خداجویانی در دام پلیدان .

پلیدان ؛ بی وجودان .

کفتر در قفسا درو کودید .

تا تانستید رحم نوکودید .

رزمندانا ولو کودید .

پاتکا ببردیدی .

خوب خبر داشتیدی .

قایما بوستید .

در خفا تیر تاوادایید .

چی زیاد .

بارش تیر بو .

تگرگ فشان .

وجب به وجب .

توپ و خمپاره .

بمب و منور .

خوشه ای .

انگور سر بسر .

منور آویزانا بوسته .

شبا چون روز ؛ روشنه کودی .

رزمندان و غواصانا خوب دیدیدی .

ولی رزمنده .

غواص .

بی خبر از دشمن .

گیر دکفته در دام دشمن .

ایته ایته به زمین کفتیدی .

شهید .

جانباز .

رشته خوشکارا بخوردی .

خوشمزه بو .

شهیدانا یاد باوردی .

رزمندانا یاد باوردی .

شکر أ امنیت ؛ و أ ثروتا بجا باوردی .

اگه ایران اشغال ببوستبی :

کویه ایسابی ؟!

اگه ایرانه وطن بدست دشمن دکفتبی :

کویه ایسابی ؟!

زنده بی ؛ یا مرده ؟!

قوم وخویش داشتی یا تنها بی ؟!

مال و خانه داشتی یا نوکر بی ؟!

پس بدان هر چی داری .

هر کی ایسی .

زنده ای .

شادی کونی .

پس بدان مدیون شهیدانی .

پس بدان مدیون جانبازانی .

پس بدان مدیون رزمندانی .

کی الان رزمنده جانبازان همه بی حقوق و در فقر ۵ % .

کی الان قلم بدستان ؛ یاد ناریدی ناشکریدی .

قدر ناشناس و در قهر خداییدی .

بدهکاریدی و روزه گیریدی .

اگه از نان و آب أ وطن جان گیریدی .

بدانید صاحب داره .

وطن کی بی صاحب نیبه .

سرباز وطن .

پاسدار وطن .

نبوستبی :

الانه ایران ، ویرانه بو .

اسیر در قل و زنجیر دشمن بو ؟!

شکر بوکون شهیدانا .

حقوق فادن رزمنده جانبازانا ۵ % .

به أ ظلم خاتمه بدن .

به أ دشمنی ادامه ندن .

آشتی بوکون با دفاع مقدس .

رزمندگان جانبازان ۵ % .

دنیا هتو بی حق نمانه .

أ مال و اموالم تنها تیره نمانه .

کویه ببری .

چقد ببری .

جمه کودی ماله .

او دنیا ؟!

کی ببرده ؛ چقد ببرده .

کی تو ببری .

تی قرضا فادن .

تا عاقبت بخیر ببی .

در سر پل طراط :

محکم ببی ؟!

سلام به شهیدان .

سلام به جانبازان .

سلام به رزمندگان دفاع مقدس .

مظلومان در عالم بشریت ؟!

ارسالی از؛ مرتضی خاکپور

http://mkhakpour9.persianblog.ir/

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ،۳ نظر یا دیدگاه برای “شعر گیلکی؛ رشته خشکار و رزمنده”

 1. مرتضي خاکپور نوشته است:

  چقده نقل و نبات .

  چقده گل و گلاب .

  چقده نور و نوا .

  چقده مرد خدا .

  چقده علم و وقار .

  چقده دانش جنگ .

  چقده روی با صفا .

  چقده قلب با وفا .

  چقده دل دلاور .

  چقده مهر و وفا .

  چقده قلم بدست .

  چقده رزمنده زیاد .

  چقده جانباز به وفور .

  حیف .

  حیف و صد حیف .

  رزمنده جانبازا ۵ % گیدی ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % حقوق ناره ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % نان و خانه ناره ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % معیشتام ناره ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % حامیم ناره ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % ظلم بیده ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % فقیر و درمانده ببوست ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % اضافه ببوست ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % ببوسته چوب دوسر ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % ببوسته سینه بغل ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % ناله کونان ؛ زاری کونان ؟!

  رزمنده جانبازا ۵ % شیون کونه ؛ هوار کونه ؟!

  منم کی جنگه مره ایرانا آزادا کودم ؟!

  منم کی شیمه جان و شیمه مالا نجات بدام ؟!

  حالا من ایسم محروم از شیمه امضاء ؟!

  حالا من ایسم محروم از حقوق و پلا ؟!

  چی بگم أ دولته ؟!

  چی بگم أ مجلسه ؟!

  چی بگم أ قلم بدستان رفیق ؟!

  چی بگم أ جمع حضار عزیزا ؟!

  آقایان بخود بایید ؟!

  آقایان بیدارا بید ؟!

  حقوق چیه ؛ مدال چیه ؟!

  حق الناس بدهکارید ؟!

  شیمه قرضا باید فادید ؟!

  اگه من کاری بکودم کی شوما دولتا صاحب بببوستدی ؟!

  حالا من چیرا باید گشنه ببم ؟!

  ناله و زاری بوکونم ؟!

  فقیر و درمانده ببم ؟!

  آقایی به کت و شلوار نیه ؟!

  آقایی به فخر فروشی و به نان بری نیه ؟!

  حرف بسه ؟!

  ماده و تبصره بسه ؟!

  یک کلام :

  همه رزمندگانا و همه جانبازان حق دارید :

  حقوق و مسکن بدارید ؟!

  جان نفس کش بدارید ؟!

  والسلام ؟!

  http://khakpour-m.blogfa.com/

 2. مرتضي خاکپور نوشته است:

  بعضی عاشق نیبیدی .

  قلب ترحم ناریدی .

  دل ظالم داریدی .

  رحم و مروت ناریدی .

  دنیایه دینیدی .

  رسم روزگارا نیدینیدی .

  دل عاشق ناریدی .

  لاف محبت زینیدی .

  حق مردم ، ادا نکونیدی .

  بعد خودشانا ؛ پهلوان خوانیدی .

  خوبوسه .جیک جیک کونه .

  کنجییشکه ره ، سو سو کونه .

  لکلکم شه رنگ درون .

  خورا قاطی کونه ، طاووسه درون .

  بعضی اصلاً عاشق نیبیدی .

  چونکی اصلاً قلب ناریدی .

  یعنی کی قلب فیزیکی داریدی .

  ولی قلب آغشته به مهر و عطوفت ناریدی .

  چوب حراج زنیدی به عاطفه .

  چونکه در دل ناریدی ملاطفه .

  چیره تو حق ماندی به رزمنگان .

  چیره تو حقوق ندی به جانبازان .

  چی گی تو جانبازا ؛ ۵ % بگید .

  چی گی تو جانبازه ۵ % ؛ بی حقوق بیگید .

  بیا تی قلبا آرامش بدن .

  بیا تی وجدانا کمی صیقل بدن .

  حق مردما فادن .

  حق جانباز جبهه و جنگم فادن .

  شاید کی آرامه ببی .

  شاید کی قلبی عاشق بداری .

  مهر بیدینی .

  صفا بیدینی .

  دنیایه بی چپاول بیدینی .

  مردمه خلقت خدایی بیدینی .

  ظلم ظالم .

  جور صیاد .

  آدمه ره همیشگی نیه .

  تی أ دوشمنیم ماندگار نیه .

  اشک جانباز جنگ دریاییه .

  شوره تی أ حق الناس خوریه .

  خدا خودش رحم بوکونه .

  تی ظالمه دیله روشنه کونه .

  کی تی راییه بیدینی .

  کور کوری زندگی نوکونی .

  بیدارا بو .

  هوشیارا بو .

  زندگی اتو نیا .

  حق خوری أ اندازه نیه .

  ویریس تی حدا پیدا کون .

  تی قلب و جانا پیدا کون .

  تو گمی .پیدا نیی .

  تو دور از قدرت نیی .

  بیدارا بو .

  هوشیارا بو .

  تی بدهکاریا فادن .

  حق أ رزمنده جانبازان فادن .

  تا کی احساس بداری .

  قلب عاشق بداری .

  دیل خوش کردار بداری .

  جان نفس کش بداری .

  http://mkhakpour9.persianblog.ir/

 3. مرتضي خاکپور نوشته است:

  نتاید گیلک حذف کونید .

  نتانید گیلک آزار بدید .

  ایته مش مهاجر خلافکار و فاسد .

  ایته مشت گدا گشنه و باجگیر .

  هجمه به أمه رشت باوردیدی .

  وحشت و غارت به أمه رشت باوردیدی .

  خواییدی فساد در رشت فوکونید .

  خواییدی غارت و ناامنی در رشت رایج بوکونید .

  ولی رشتی مردمان ، ایسیدی دلیر دوران .

  ولی رشتی مردمان ، ایسیدی عاقل هشیار .

  گیلک مردمان ؛ ایسیدی مردمان خدایی .

  گیلک مردمان ؛ ایسیدی مردمان غیرت و شرف .

  امه گیلان ، از خون گیلانی سیرابه .

  امه گیلان ، از پهلوانی گیلک خوش نامه .

  گیله مرد ؛ غرق شرف .

  گیله مرد ؛ غرق عزت غرور .

  گیله مرد : دور از تو فاسد .

  گیله مرد : دور از تو انگل .

  هحوم گدای فاسد به امه رشت عزیز .

  هحوم گشنه خلاف زورگو به امه رشت عزیز .

  هتو نمانه .

  هتو دایمی نمانه .

  اگه اون روز، که شیمه دوره تمامه به .

  أیه اون روز کی گیله مردمان ،خو امنیته پس فیگیره .

  او روزان شوما باید به کوه بزنید .

  او روزان شوما باید در منجلاب خودتان ، غوطه بزنید .

  گیله مرد ؛ میرزا کوچک خانه جنگلیه داره .

  گیله مرد ؛ رزمندگان با غیرت و با شرف داره .

  گیله مرد ، تاریخ با افتخار داره .

  گیله مرد تاریخ ظالم کشی داره .

  گیله مرد ؛ با تو فاسد هم کاسه نیبه .

  گیله مرد ؛ با تو فاضله هم مسجد نیبه .

  أمه روزگار سخت هم تمامه به .

  أ هجمه فاسدان هم بسر رسه .

  من مانم : گیله مرد ، مردان مرد .

  تو مانی : مردار خوار .

  تو ایسی : خاری در گیلان .

  تو ایسی : کرم زالو از فساد .

  خودفروشان را ز گیلان ؛ بیرون می کنیم .

  این گدایان را ز رشت ؛ به دریا می کنیم .

  می ساریم دوباره گیلان را .

  می سازیم گیلان پر آوازه را .

  غارت و جور و فساد : ز گیلان بیرونش می کنیم .

  عزت و غیرت و شرف : به گیلان پر آوازه می کنیم .

  زور گیران و غارتگران : بیرون می کنیم .

  امنیت و بزرگواری در گیلان عزیز ، رایج می کنیم .

  شهر من رشت را ؛ ملخ ها هجمه کرده اند .

  شهر من رشت را ؛ نا مردمان غارت کرده اند .

  پر کرده اند در شهر من : آشوب و نا امنی زیاد .

  پر کرده اند در شهر : جور و فساد .

  ولی این غوغا پایان می دهیم .

  و مهاجر فاسدان به دریا می کنیم .

  رشت را دوباره آباد می کنیم .

  از بی نام و بی نشان ها عریان می کنیم .

  آن زمان زود می آید که شود .

  آن زمان اندک وقت است که پاکی حق شود .

  این حقیت رازیست از خون شهید .

  امنیت جاریست از رزمندگان .

  جانبازان همه پرچمدار از فرهنگ خود .

  فرهنگ ایثار و شهادت ابقا می کنیم .

  روح حبهه رایج می کنیم .

  اخوت و برادری مرسوم می کنیم .

  http://khakpour95m.blogfa.com/
عناوین ویژه