زمان بارگزاری این صفحه: 3:33 PM UTC

محمدخاتمی درگذشت

محمدخاتمی درگذشت

محمد خاتمی بروجردی محقق و نویسنده ، فرزند حضرت آیت الله خاتمی بروجردی و برادرپروفسور محمود خاتمی ودکتر احمد خاتمی اساتید دانشگاه تهران و شهید بهشتی تهران ،درگذشت.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه