زمان بارگزاری این صفحه: 3:24 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آدم خوار در بریتانیا

کشف شواهد محکمی از آدم خواری در بریتانیا

کشف شواهد تازه و غیر قابل تردیدی از آدم خواری در بریتانیا کشف شد که هنوز روشن نیست بخشی از یک مراسم آیینی دراین منطقه بوده یا وسعت گسترده تری داشته است.

عناوین ویژه