زمان بارگزاری این صفحه: 6:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اتصال دریای خزر

طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس در حال پیگیری است

پیگیری جدی و برنامه ریزی شده برای اتصال دریای خزر به خلیج فارس با توجه به اینکه این طرح از پشتوانه جهانی برخوردار است و تحول زیست محیطی عظیمی به خصوص در مناطق کویری ایجاد می کند.

طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس در حال پیگیری است

عناوین ویژه