زمان بارگزاری این صفحه: 5:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب استانی شدن انتخابات

موافقت مجلس با طرح استانی شدن انتخابات مجلس.

نماینده لنگرود به عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی گفت؛با تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس ، قرار است در کمسیونهای مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.

عناوین ویژه