زمان بارگزاری این صفحه: 7:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اضافه

بخشش اضافه خدمت مشمولان غايب سربازی

صدای گیلان – به مناسبت عيد غير خم اضافه خدمت سه تا شش ماهه مشموليني که در حال خدمت هستند و يا تا بيست و دوم بهمن ماه 93 خود را معرفي مي کنند بطور کامل بخشيده شده است

download (1)

عناوین ویژه