زمان بارگزاری این صفحه: 11:57 PM UTC

نوشته هایی با برچسب امام جمعه شیراز،حمله به مطهری

شناسایی بیش از 10نفر از عاملان حمله به مطهری

مقرر شد که دستگاه های اطلاعاتی متشکل از اداره کل اطلاعات استان، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه مستندات و تحقیقات خود را تحت نظارت دادستان ترکیب و تلفیق کنند.

عناوین ویژه