زمان بارگزاری این صفحه: 3:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب امربه معروف

گردشگران خارجی نیاز به “امر به معروف” ندارند

خیلی از مردم دنیا ایران دوست و ایرانی دوست هستنند و بخاطر تاریخ و فرهنگ این سرزمین به ایرا سفر میکنند

امر به معروف

عناوین ویژه