زمان بارگزاری این صفحه: 7:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اکبر ترکان،پول های کثیف،دولت

احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات

اگر دقت نکنیم امکان دارد پول‌های کثیف در حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. باید دقت کنیم روزنه‌ها را ببندیم و راه ورود این پول به قدرت بسته شود.

عناوین ویژه