زمان بارگزاری این صفحه: 2:56 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بودا ایرانی است

نتایج یک تحقیق؛ «بودا» شاهزاده هخامنشی است

نوشته های روی مهرهای پادشاهان هخامنشی سرنخ هایی به دست باستان شناسان داده که بر اساس آن ادعا می کنند «سیذارتا گوتاما» – بنیانگذار آیین بودا – در پارس باستان (غرب ایران کنونی) به دنیا آمده و عضو خاندان سلطنتی هخامنشی بوده است.

عناوین ویژه