زمان بارگزاری این صفحه: 5:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب تعرض یا تجاوز دو مامور فرودگاه جده

تجاوز به دو ایرانی، تکرار تاریخ پس از 70سال!

طی قرن معاصر، بی حرمتی های بسیاری از سوی حکومت عربستان بر ضد زوار شیعه ی ایرانی ، روا داشته شده ، از هتک حرکت و تحقیر گرفته تا محکومیت به مرگ ، و البته این آخری که قلم از تکرار مجدد آن شرم می کند.

تجاوز به دو ایرانی، تکرار تاریخ پس از 70سال!

عناوین ویژه