زمان بارگزاری این صفحه: 2:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب در انتخاب شهردار رشت کی به کی رای داد؟

در انتخاب شهردار رشت کی به کی رای داد؟

شاید یکی از جنبه های جالب خبری در انتخاب شهردار جدید رشت که به نوعی سویه طنز شورای چهارم رشت را نیز به رخ کشید این باشد که اعضای شورا به کدام یک از گزینه ها رای داده اند.

عناوین ویژه