زمان بارگزاری این صفحه: 5:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دکتر منوچهر جمالی

منوچهر جمالی عضو جدید شورای رشت می شود

پس از انتخاب کاظمی به عنوان شهردار رشت از طرف شورای چهارم ، در صورت تایید این انتخاب از طرف وزارت کشور ، منوچهر جمالی به عنوان جایگزین کاظمی ، عضو جدید شورای رشت خواهد شد.

عناوین ویژه