زمان بارگزاری این صفحه: 5:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رئیس سازمان چای کشور

تمام مطالبات چین بهاره چایکاران پرداخت شده است

رئیس سازمان چای کشوراز پرداخت ۱۰۰درصدبهای برگ سبز چای چین بهاره وهمچنین ۲۲درصدچین تابستانه خبرداد.

عناوین ویژه