زمان بارگزاری این صفحه: 6:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رد رشوه در رشت

رد رشوه 42 ميليوني به ماموران انتظامی در رشت و شفت

صدای گیلان – ماموران انتظامي در استان گيلان، رشوه 42 ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريالي متهمان را صورتجلسه كردند.

رشوه

عناوین ویژه