زمان بارگزاری این صفحه: 10:16 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رييس جمهور

با فرمان رییس جمهوری؛ ماهواره ملی “فجر”پرتاب شد و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت

روحانی؛ دانشمندان و اندیشمندان برجسته ایران در زمینه علوم فضایی وارد مرحله جدیدی شده اند

عناوین ویژه