زمان بارگزاری این صفحه: 9:37 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زمان اجرا

نمايش بزرگ خياباني «ميرزاكوچك جنگلي» به روز ديگري موكول شد.

صدای گیلان – علیرضا قانع گفت ؛بدلیل شرايط نامناسب آب و هوايي اجرای اين نمايش به روز ديگری موكول شد.

نمایش میرزا کوچک

عناوین ویژه