زمان بارگزاری این صفحه: 2:18 PM UTC

نوشته هایی با برچسب زمین خواری در فومن با حضور دست های پشت پرده!

زمین خواری در فومن با حضور دست های پشت پرده!

زمینی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال از اراضی ملی توسط یک فرد سودجو در منطقه قلعه رودخان شهرستان فومن تصرف شده است که امیدواریم با حکم دادستانی بازگردانده شود.

عناوین ویژه