زمان بارگزاری این صفحه: 4:33 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سخنان دکتر شریعتی

نامه منتشر نشده دکترشریعتی به همسرش

پوران! این ها گل هایی است که این روزها به دست تو در خیال من همواره می شکفد و من به پاس این همه محبت تو که اکنون اعصابم از فشار شدید آن خرد شده است ، هرگز آن چه را این موجودات پستی که با آن ها محکوم به آشنایی هستیم ، به من گفته اند و نوشته اند به تو نگفته ام و ننوشته ام و نیز هرگز نخواهم گفت و نخواهم نوشت .

عناوین ویژه