زمان بارگزاری این صفحه: 4:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سرپرست کجدید میته امداد گیلان

علیرضا محمدی سرپرست کمیته امداد گیلان شد

سرپرست جدید کمیته امدادگیلان سابقه مدیریت کمیته امداد رشت و صومعه سرا رادرکارنامه مدیریتی خوددارد.

عناوین ویژه