زمان بارگزاری این صفحه: 2:25 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سیا

تریاک،هرویین،۱۱ سپتامبر،CIA،فروپاشی شوروی ،حکایت افغانستان/2

پرونده قاچاق مواد مخـدردر آسـياي مركـزي ، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا عمليات مخفي سازمان سيا دارد .

عناوین ویژه