زمان بارگزاری این صفحه: 4:18 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سیسی

حسنی مبارک تبرئه شد.

صدای گیلان – دادگاهی در مصر حسنی مبارک را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

حسنی مبارک

عناوین ویژه