زمان بارگزاری این صفحه: 1:24 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهر حویق

فرماندار تالش:مردم از شورا انتظار دارند/ شورا نقش نظارتی خود را حفظ کند.

فرماندار تالش از شوراها خواست تا با پرهيز از مداخله در کار شهرداران و کارکنان ،نقش مهم نظارتی خود را حفظ کنند.

فرماندار تالش

عناوین ویژه