زمان بارگزاری این صفحه: 10:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شواری روستای چاپار خانه

خراش زباله بر سیمای زیبای روستای چاپارخانه

اینجا چاپارخانه‌ی زیبای ما است؟!! این همه زشتی و زباله که به سیمای زیبا و طبیعت پاک روستای چاپارخانه تحمیل کرده‌ایم، آیا زیبنده‌ی مردم بافرهنگ روستایی اصیل است؟

عناوین ویژه