زمان بارگزاری این صفحه: 3:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علل تن فروشی

علل تن فروشی در ایران چیست؟

مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی ؛ مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است.

عناوین ویژه