زمان بارگزاری این صفحه: 11:06 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فاطمه سلطان آبادی

این 9بانو و «انجمن احسان» انزلی

انجمن مردم نهاد ‘حمایت از کودکان احسان’ انزلی هفت سال است می کوشد دانش آموزان مستعد اما گرفتار کمبودهای مالی را شناسایی و حمایت کند.

عناوین ویژه