زمان بارگزاری این صفحه: 3:52 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فتوای

فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز صادر شد

یکی از مفتی های وهابی سعودی در آخرین فتوای خود ، فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز صادر کرد.

فتوای جهاد نکاح با محارم

عناوین ویژه