زمان بارگزاری این صفحه: 10:48 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فرماندار رشت؛ برخی سایتها حرفهایم را در مور شورا تحریف کرده‌اند

فرماندار رشت؛ برخی سایتها حرفهایم را در مور شورا تحریف کرده‌اند

مهدوی تاکید کرد: هدف از اینکه عنوان کردم، شهردار از اعضای شورا نباشد بهتر است، یک نکته پیشنهادی و ارشادی بود که در افکار عمومی نقش بسته است.

واکنش فرماندار رشت

عناوین ویژه