زمان بارگزاری این صفحه: 7:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فیلم و سخنرانی های دکتر شریعتی مزینانی

نامه منتشر نشده دکترشریعتی به همسرش

پوران! این ها گل هایی است که این روزها به دست تو در خیال من همواره می شکفد و من به پاس این همه محبت تو که اکنون اعصابم از فشار شدید آن خرد شده است ، هرگز آن چه را این موجودات پستی که با آن ها محکوم به آشنایی هستیم ، به من گفته اند و نوشته اند به تو نگفته ام و ننوشته ام و نیز هرگز نخواهم گفت و نخواهم نوشت .

عناوین ویژه