زمان بارگزاری این صفحه: 5:02 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فینالیستهای ماراتن انتخاب شهردار رشت

فینالیستهای ماراتن انتخاب شهردار رشت

در میان ۷ گزینه منتخب در مرحله نخست رقابت میان ثبت نام کنندگان که البته مشخص نیست بر اساس چه معیار و مبنایی صورت گرفت نام سه کاندیدا اکنون بیش از بقیه کاندیداها شنیده می شود

شردار رشت

عناوین ویژه