زمان بارگزاری این صفحه: 12:53 PM UTC

نوشته هایی با برچسب قانع

نمايش بزرگ خياباني «ميرزاكوچك جنگلي» به روز ديگري موكول شد.

صدای گیلان – علیرضا قانع گفت ؛بدلیل شرايط نامناسب آب و هوايي اجرای اين نمايش به روز ديگری موكول شد.

عناوین ویژه