زمان بارگزاری این صفحه: 4:49 PM UTC

نوشته هایی با برچسب قانون تبلیغات مسوولین دولتی در انتخابات

وزیر کشور؛ منع قانونی برای تبلیغات انتخاباتی در خارج از وقت اداری برای مسوولین دولتی وجود ندارد

رحمانی فضلی گفت؛ اگر یک مدیرکل به صورت شخصی و خارج از وقت اداری برود تبلیغی کند منعی ندارد.

رحمانی فضلی

عناوین ویژه