زمان بارگزاری این صفحه: 1:38 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قانون جریمه خط ایست

حتی اگر یک سانتی متر از خط ایست عبور کنید، جریمه می شوید

صدای گیلان – معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان این که حتی یک سانتی متر عبور از خط ایست، برابر است با ثبت تخلف توسط دوربین هایی که به این منظور در تقاطع‌ها نصب شده‌اند، تصریح کرد: یکی از مهمترین تغییرات خط کشی معابر در این طرح، افزایش خط کشی های ممتد یا پیوسته و جایگزین شدن آنها به جای خطوط منقطع یا بریده است.

عناوین ویژه