زمان بارگزاری این صفحه: 12:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قتل مادر توسط پسر

قتل فجيع مادر به دست فرزندش در لنگرود

يك قيچي از روي ميز برداشت و النگوهاي مادرش را بريد و در جيبش گذاشت. ناگهان جنون به سراغش آمد؛ با همان قيچي، يك ضربه به پهلوي مادرش زد و ضربه‌يي ديگر بر گردن مادرش نشاند و خون جاري شد.

قتل در لنگرود

عناوین ویژه