زمان بارگزاری این صفحه: 1:32 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مالیات ارزش افزوده از شالیکاران

دریافت مالیات ارزش افزوده از شالیکاران غیر قانونی است

ایران – دبیر انجمن برنج کشور گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شالیکاران بر خلاف قانون بوده و وزارت امور اقتصاد و دارایی درصدد حذف این مالیات از کلیه مراحل تبدیل برنج است.

دریافت مالیات ارزش افزوده از شالیکاران غیر قانونی است

عناوین ویژه