زمان بارگزاری این صفحه: 10:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مجله پل‌های تاریخی ایران

نظرگاه بی نظیر پل تاریخی غازیان انزلی

پل تاریخی غازیان در انزلی، نظرگاهی بی نظیر به آبی بیکران خزر، بندرگاه مه آلود و کشتی های رنگارنگ پهلو گرفته در اسکله ها از یک سو و تالاب و آبراهه هایش از دیگر سو است.

عناوین ویژه