زمان بارگزاری این صفحه: 7:38 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محاسبات

تمام محاسبات و نظارت بر سازه ها در حد کاغذ بازی است .

رئیس مرکز زلزله نگاری می گوید؛ متاسفانه ما در ایران تمام محاسبات و نظارت هایمان بر سازه ها در حد کاغذ بازی است .

زلزله در تهران

عناوین ویژه