زمان بارگزاری این صفحه: 8:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مدیریت

سوانح شغلی و تصادفات جاده ای در مردان 5برابر زنان است

دکتر جمشید محمدی؛ سلامت مردان موضوعی است که موجب استحکام و ارتقای سلامت نیروی کار جامعه و در نهایت توسعه کشور خواهد شد اما محدود به زمان و یک هفته نیست.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از لابی گری در پروژه ها جلوگیری می کند.

صدای گیلان – نایب رئیس کمیسیون کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید تدابیری اتخاد شود تا پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابعاد فنی و علمی پروژه ها در موضوع اختصاص بودجه، جایگزین لابی های سیاسی شود.

عناوین ویژه